Untitled Document
 
 
 
Home<스프레이노즐<Flat type  
 
 
 
 
 
- 특징 : 안정된 유량분포를 가진 부채꼴형 분사 형태. 각도가 좁을수록 충격력이 세다.
- 용도 : 세척용(자동차 부품, 철판, 종이, 과일등 세척), 분사도장, 표면처리등
- 재질 : SUS303, SUS304, 316, 316L, BRASS, PVC등
Flat
 
K형
 
P형
 
오리발
       
 
 
Untitled Document
Untitled Document